Kể từ ngày 09/02/2009, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) bắt đầu tiến hành cấp mã số quản lý cho :
        - Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo qua thư điện tử
        - Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn
        - Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet
.
       Các doanh nghiệp thuộc các đối tượng trên cần nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiêt để đăng ký mã số quản lý theo các hướng dẫn dưới đây.