Văn bản quy phạm pháp luật

- Luật viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Luật công nghệ thông tin ban hành ngày 29/06/2006.

- Luật Giao dịch điện tử ban hành ngày 29/11/2005.

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ban hành ngày 07/06/2002.

- Pháp lệnh quảng cáo ban hành ngày 16/11/2001.

- Nghị định 97/2008 ban hành ngày 28/08/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 về chống thư rác.

- Nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT.

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2011, quy định về hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố Internet Việt Nam.

- Thông tư 03/2009/TT-BTTTT ban hành ngày 02/03/2009, Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet.

- Thông tư 12/2008/TT-BTTTT, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.