Hoạt động triển khai mạng lưới điều phối

   

-  Ngày 15 tháng 11 năm 2011 Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố Internet Việt Nam chính thức có hiệu lực. Trong đó VNCERT là Cơ quan điều phối của mạng lưới và các thành viên mạng lưới gồm các tổ chức bắt buộc là thành viên và các tổ chức tự nguyện tham gia…

-  Mẫu đăng ký dành cho thành viên có nghĩa vụ tham gia mạng lưới.

 

Mẫu đăng ký dành cho các thành viên tự nguyện tham gia mạng lưới

 

-  Mẫu thông báo địa chỉ IP tĩnh.