Ngày 22 tháng 11 năm 2012

   

Kết quả đấu thầu gói thầu “Đầu tư mua sắm hệ thống giám sát sự cố an toàn mạng giai đoạn I” Hợp phần I “Đầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng” dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia tại VNCERT”.

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-VNCERT ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu “Đầu tư mua sắm hệ thống giám sát sự cố an toàn mạng giai đoạn I” Hợp phần I “Đầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng” dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia tại VNCERT”;

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam là Chủ đầu tư dự án thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu với nội dung sau:

1. Đơn vị đã trúng thầu gói thầu “Đầu tư mua sắm hệ thống giám sát sự cố an toàn mạng giai đoạn I” Hợp phần I “Đầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng” dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia tại VNCERT”

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Viễn thông tin học Bưu điện-CT-IN

- Địa chỉ : 158/2 Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Giá trúng thầu: 23.311.686.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, ba trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn)

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Đề nghị đơn vị trúng thầu đến làm việc với Chủ đầu tư (Tầng 7, Lô 01-9A, Khu đô thị mới Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

- Thời gian làm việc từ 14 giờ ngày 21/11/2012 đến ngày 23/11/2012.


Giám đốc: Vũ Quốc Khánh